Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Annulering
Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een consult, workshop of lezing ontvangt deelnemer / cliënt 80% van betaalde bedrag binnen 5 dagen vanaf de schriftelijke annuleringsdatum.

Bij annulering na 48 uur tot 24 uur voor aanvang van een consult, workshop of lezing ontvangt deelnemer / cliënt 50% van het betaalde bedrag binnen 5 dagen vanaf de schriftelijke annuleringsdatum.

Bij annulering na 24 uur voor aanvang of no show van een consult, workshop of lezing ontvangt deelnemer / cliënt geen restitutie meer. Wel mag men een vervangend deelnemer sturen mits deze schriftelijk is aangemeld met naam en contactgegevens. Deze vervangend deelnemer moet schriftelijk bevestigd zijn als nieuwe deelnemer door Enjoil.

Verschuldigd
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd. Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

Annuleren
Annulering geldt uitsluitend schriftelijk (per email of post).

Prijzen
De prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW. Voor bedrijven met aparte voorwaarden bieden wij prijzen exclusief BTW aan.
Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven, aantallen en diensten. We hanteren een betalingsverplichting van maximaal 14 werkdagen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Indien sprake is van een hulptraject kunnen partijen schriftelijk overeenkomen de betaling in termijnen te betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Enjoil is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Enjoil zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Huisbezoek/ thuisbehandeling is op afspraak en volgens een vooraf schriftelijk afgesproken tarief. Er wordt indien afgesproken een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Reiskostenvergoeding € 0,35 (excl. btw) per kilometer.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor cursussen en workshops:
Inschrijving heeft plaats gevonden indien door de betaling ontvangen is en de bevestiging van een factuur naar u verzonden is per e-mail.
De datum op de factuur is de acceptatiedatum die geldt voor de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden.

Betaling voor een cursus of lezing dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus of lezing, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.

Annulering van de cursus, training, workshop, lezing
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, lezing of workshop behoudt Enjoil zich het recht voor de betreffende cursus, training c.q. workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per email. Tenminste 24 uur voor aanvang van de training zal de training bij afgelasting schriftelijk per e-mail aangekondigd worden.

In geval een trainer uitvalt door ziekte zal indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging gezorgd worden. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn zal organisator de klant zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Gebruiker zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de klant geen recht op vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij organisator. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.